Новини

<< Всички новини

[17.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Венелин Търтов и Ангел Търтов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-312/17.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

220/660 /двеста и двадесет от шестстотин и шестдесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №375 /триста седемдесет и пет/, кв. 53 /петдесет и трети/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. и Заповед №669/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 660 / шестстотин и шестдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ