Новини

<< Всички новини

[21.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тодор Костадинов Кехайов и всички заинтересовани лица, че на 21.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Костадин Кехайов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-315/21.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/,  планоснимачен №№3, 4, 5, кв. 4 /четвърти/, по утвърдения със Заповед №16/1933 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1610 / хиляда шестстотин и десет/ кв. м. В образуването на УПИ І участват имот планоснимачен № 3 с площ 840 кв. м, имот планоснимачен№4 с площ 230 кв. м. и имот планоснимачен №5 с площ 540 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ