Новини

<< Всички новини

[22.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стойко Стойков и всички заинтересовани лица, че на 22.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
Производството е по инициатива на Георги Стойчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-316/22.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:
Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, планоснимачен №78 /седемдесет и осем/, кв. 27 /двадесет и седми/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за парцела от 1150 / хиляда сто и петдесет/ кв. м. и площ за поземления имот 1200 /хиляда и двеста/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. м, масивна сграда със застроена площ от 10 /десет/ кв. м.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ