Новини

<< Всички новини

[21.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Костадин Попов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-16/21.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

90/830 /деветдесет от осемстотин и тридесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ І / първи/,  планоснимачен номер 497  /четиристотин деветдесет и седем/, квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 2/1993 г. на Кмета на общината с площ за имота от 830 /осемстотин и тридесет/ квадратни метра.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ