Новини

<< Всички новини

[26.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Емине Чапкънова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-21/26.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

250/1400 /двеста и петдесет от хиляда и четиристотин/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, кв. 66 /шестдесет и шест/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1400 / хиляда и четиристотин/ кв. м, ведно с построената в имота масивна жилищна сграда заснета като имот с планоснимачен №928 /деветстотин двадесет и осем/, представляваща апартамент №3 със застроена площ от 110 /сто и десет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ