Новини

<< Всички новини

[15.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

Успешно приключва първият проект на Община Гърмен, финансиран от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП РЧР - “Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение“. Проектът се осъществи по процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” и беше насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги за социално включване на хора с увреждания между 18 и 65 години и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Общата стойност на проекта е 499 704 лева.

По проекта се създаде Център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение, който предоставя интегрирани социални и здравни услуги на хора/деца с увреждания и техните семейства, възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Освен услугата „личен асистент“ се предоставят и специализирани здравни услуги и предоставяне на психологична и мотивационна подкрепа на персонала предоставящ социални услуги, според тяхната индивидуална потребност. През целия период на изпъленение на проекта са сключени общо 118 договора на потребители, както и 116 договора за предоставяне на услугата „Личен асистент“.

Предвижда се услугите предоставяни в центъра да се предоставят в продължение на 6 месеца след приключване на проекта, но в значително намален обем,тъй като общината, разполага с изключително ограничен собствен ресурс. След приключването на проекта община Гърмен подписа споразумение с АСП, чрез което се предвижда услугата личен асистент да продължи до края на 2018 година.

<< Всички новини | << АРХИВ