Новини

<< Всички новини

[22.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Любен  Палешутски и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Митко Векиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-53/22.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 идеална част от уригулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, планоснимачен №255 /двеста петдесет и пет/, кв. 17 /седемнадесети/, по утвърдения със Заповед №352/1932 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1500 / хиляда и петстотин/ кв. м, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 51 /петдесет и един/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ