Новини

<< Всички новини

[09.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа  Чаушев и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Емил Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-65/09.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, кв. 18 /осемнадесети/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. и Заповед №6/2001 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 528 / петстотин двадесет и осем/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ 44 /четиридесет и четири/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ