Новини

<< Всички новини

[14.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алеко  Гогунчев и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Теменужка Шорендова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-69/14.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 66874.59.97 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и девет точка деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, местност „Селище“, с площ на имота  734 /седемстотин тридесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Номер по предходен план 059097, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 66874.59.97.1                 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и девет точка деветдесет и седем точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно със Заповед № РД – 18 – 530/14.01.2022 г. на началника на СГКК – Благоевград, местност „Селище“. Сградата е разположена в поземлен имот  с идентификатор 66874.59.97 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и девет точка деветдесет и седем/, брой етажи – 2 /два/, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план –няма.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ