Новини

<< Всички новини

[18.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мусли  Господев и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Али Господев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-74/18.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

333/666 /триста тридесет и три от шестстотин шестдесет и шест/ идеални части от поземлен имот планоснимачен №52 /петдесет и две/, кв. 18 /осемнадесети/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 666 / шестстотин шестдесет и шест/ кв. м, който ведно с имот №53 /петдесет и три участва в образуването на УПИ ХІ /единадесет/, кв. 18 по плана на с. Горно Дряново.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ