Новини

<< Всички новини

[24.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на адам Райков Синански и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Миладин Синански чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-79/24.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен №344 /триста четиридесет и четири/, кв. 13 (тринадесет), по утвърдения със Заповед № 509/1968 г. на кмета на Общината регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м, който попада в улица с площ от 37 /тридесет и седем/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ