Новини

<< Всички новини

[30.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алил Амзов, Стоян  Джаджев и Иван Геров и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Негип Бозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-90/30.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.9.66 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка девет точка шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лисина“, с площ на имота  524 /петстотин двадесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009066.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.9.54 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка девет точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лисина“, с площ на имота  1824 /хиляда осемстотин двадесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009054.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.11.43 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка единадесет точка четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Топилото“, с площ на имота  1806 /хиляда осемстотин и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 011043.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ