Новини

<< Всички новини

[06.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Заим Заструг чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-97/06.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелно обособено жилище със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв. м. от Двуетажна двуфамилна жилищна сграда , ведно със съответните прилежащи общи части на жилищната сграда и ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от второстепенна сграда със застроена площ 32 кв. м, построени на основание отстъпено право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десети/, кв. 27 /двадесет и седем/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 680 / шестстотин и осемдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ