Новини

<< Всички новини

[14.04.2022]

УДОСТОВЕРЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Халил  Саалим и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим  Саалим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-102/11.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 имот с планоснимачен №310 /триста и десет/, кв. 14 /четиринадесети/ по действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 година на Кмета на община Гърмен, с площ на имот от 450 /четиристотин и петдесет / кв.м, който имот ведно с имот с планоснимачен №309 /триста и девет/ с площ от 100 /сто/ кв.м, участва в образувнето на УПИ І парцел /първи/, кв. 14 с обща за парцела площ от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв.м и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ