Новини

<< Всички новини

[09.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Мустафа Гараган  и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Феим Сираков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-115/29.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  337/868 /триста тридесет и седем върху осемстотин шестдесет и осем/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 62640.36.11 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и шест точка единадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД–18–408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, местност „АМЗОВИЦА“, с площ 868 / осемстотин шестдесет и осем / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, (номер по предходен план: 036011), при граници и съседи на имота: 62640.39.795, 62640.36.10, 62640.36.7,

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ