Новини

<< Всички новини

[11.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Найле Тефикова Гадирова и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Фатма Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-121/10.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. Поземлен имот с планоснимачен №590 /петстотин и деветдесет/, кв. 8 /осми/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15 от 1990 на Кмета на община Гърмен и дв. регулационен план на село Горно Дряново, одобрен със Заповед №847 от 2021 г. на Кмета на община Гърмен с площ за поземления имот от 560 /петстотин е шестдесет/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ – XI /парцел единадесети/ от кв. 8 /осми/ с площ от 488 /четиристотин осемдесет и осем/ кв.м. и в образуването на УПИ – XIV /парцел четиринадесети/ от кв. 8 /осми/ с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м., при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен номер 384 /тристаосемдесет и четири/ и имот с планоснимачен номер 386 /триста осемдесет и шест/, общински имот и улица.

2. Поземлен имот с планоснимачен №591 /петстотин и деветдесет и едно/, кв. 7 /седми/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15 от 1990 на Кмета на община Гърмен и дв. регулационен план на село Горно Дряново, одобрен със Заповед №847 от 2021 г. на Кмета на община Гърмен с площ за поземления имот от 37 /тридесет и седем/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ – II /парцел втори/ от кв. 7 /седми/ с площ от 15 /петнадесет/ кв.м. и в образуването на УПИ – III /парцел три/ от кв. 7 /седми/ с площ 22 /двадесет и два/ кв.м., при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен номер 525 /петстотин двадесет и пет/ и имот с планоснимачен номер 524 /петстотин двадесет и четири/ и улица,

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ