Новини

<< Всички новини

[11.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борислав Георгиев Татанов и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Георги Татанов, Александър Татанов и Иванка Ушева, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-120/10.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

- 130/775 /сто и тридесет върху седемстотин седемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- парцел II /втори/, отреден за имот с планоснимачен номер 472 /четиристотин седемдесет и две/, кв. 48 /четиридесет и осем/ по сега действащия план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2 от 1993 на Кмета на община Гърмен, с площ за поземления имот от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв.м., при съседи за имота по скица: от север – улица, от изток – УПИ III /парцел трети/ -неидентифициран, от юг - XII-473 /парцел дванадесети за имот номер четиристотин седемдесет и три/, от запад – УПИ I-472 /парцел първи за имот номер четиристотин седемдесет и две/.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ