Новини

<< Всички новини

[16.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Летиф Менков и  всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джемал Менков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-126/13.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ /една втора/ идеална част от урегулира поземлен имот с планоснимачен  №548 /петстотин четиридесет и осем/,  кв. 46 /четиридесет и шест/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237 от 2001 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 627 /шестстотин двадесет и седем/ кв.м, при съседи за имота по скица: от изток УПИ V – 549 /парцел пети отреден за имот петстотин четиридесет и девет/, от юг УПИ XII – 557 /парцел дванадесети отреден за имот петстотин петдесет и седем/, УПИ XIII – 558 /парцел тринадесети отреден за имот петстотин петдесет и осем/, от запад УПИ III – 547 /парцел трети отреден за имот петстотин четиридесет и седем/ и от север улица, ведно с ½ /една втора/ идеална част от построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. и Масивна сграда, представляваща селскостопанска сграда.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ