Новини

<< Всички новини

[18.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Амид Ахмедов Караибраимов и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Иса Караибраимов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-127/13.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 1. Поземлен имот с идентификатор 20331.7.74  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седем точка седемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „Оградите“, с площ на имота 926 /деветстотин двадесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 20331.7.75, 20331.7.197, 20331.7.196,  20331.7.69, 20331.7.73, 20331.7.71;

2. Поземлен имот с идентификатор 20331.32.25  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и две точка двадесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „Анатемите“, с площ на имота 1569 /хиляда петстотин шестдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, при граници и съседи на имота: 20331.32.23, 20331.32.61, 20331.32.77, 20331.32.24;

3. Поземлен имот с идентификатор 20331.32.26  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и две точка двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „Анатемите“, с площ на имота 1388 /хиляда триста осемдесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, при граници и съседи на имота: 20331.32.39, 20331.32.61, 20331.32.27, 20331.32.77;

4. Поземлен имот с идентификатор 20331.32.38  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и две точка тридесет и осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „Анатемите“, с площ на имота 2489 /две хиляди четиристотин осемдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, при граници и съседи на имота: 20331.32.37, 20331.32.28, 20331.32.27, 20331.32.39;

5. Поземлен имот с идентификатор 20331.37.24  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и седем точка двадесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „Корилово“, с площ на имота 2003 /две хиляди и три/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота: 20331.37.22, 20331.37.25, 20331.37.111, 20331.37.23, 20331.37.20, 20331.37.21.

 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота: 20331.37.22, 20331.37.25, 20331.37.111, 20331.37.23, 20331.37.20, 20331.37.21.

 

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ