Новини

<< Всички новини

[23.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Хатип чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-131/19.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

-поземлен имот с планоснимачен №392 /триста  деветдесет и втори /, от кв. 36 /тридесет и шести/, по утвърден регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 360 /триста и шестдесет/ кв. м, който имот заедно с поземлен имот пл. №1115 /хиляда сто и петнадесети/  участва в образуването на УПИ IV /парцел четвърти/ , при съседи за имота по скица: УПИ III-393, УПИ  XXX-391, поземлен имот 1115 и от двете страни улици, ведно с построената в УПИ IV-392  /парцел четвърти, имот триста  деветдесет и втори/ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 96 /деветдесет и шест/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ