Новини

<< Всички новини

[27.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват наследниците на Борис Георгиев Пулев и   всички заинтересовани лица, че на 23.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Йорданка Гайдева, Юлияна Лазова и Веселин Ташев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-132/23.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот парцел V /пети/, планоснимачен №74 /седемдесет и четвърти/, кв. 27 /двадесет и седми/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. на Кмета на община Гърмен, регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 973 /деветстотин седемдесет и три/ кв.м., при съседи за имота по скица: УПИ VI-75 /парцел шести отреден за имот седемдесет и пети/, УПИ IV-89 /парцел четвърти отреден за имот осемдесет и девет/, от двете страни-улица, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м. и Селскостопанска сграда със застроена площ от 9 /девет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ