Новини

<< Всички новини

[27.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Мехмедов Палов и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Сабри Бошнак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-137/26.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 62640.36.4  /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и шест точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „КАУРСКО ГРОБЕ“, с площ на имота 232 /двеста тридесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10, при граници и съседи на имота: 62640.36.5, 62640.36.814;

2.  1303/3432  /хиляда триста и три върху три хиляди четиристотин тридесет и две/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 62640.37.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „РАЗКОЛ“, с площ на имота 3432 /три хиляди четиристотин тридесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 62640.37.31, 62640.37.7, 62640.37.3, 62640.37.1, 62640.37.256;

3.  1000/2532 /хиляда върху две хиляди петстотин тридесет и две/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 62640.33.6/ шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и три точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „РАЗКОЛ“, с площ на имота 2532 /две хиляди петстотин тридесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, при граници и съседи на имота: 62640.33.8, 62640.33.813, 62640.33.229.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ