Новини

<< Всички новини

[31.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абедин Асанов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Севинч Бекиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-139/30.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с идентификатор 24267.16.55 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка петдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ на имота 1000 /хиляда/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота: 24267.16.56; 24267.18.223;  24267.16.44;  24267.3.26;  24267.16.5;  24267.3.339;

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ