Новини

<< Всички новини

[01.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Халилов Папинов и всички заинтересовани лица, че на 31.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Шезаи Саид, Рафие Саидова, Ибраим Мейзин, Гюлфие Мейзин, Ариф Кадиев, Нуран Кадиева  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-141/31.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  поземлен имот с идентификатор 20331.38.31 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и осем точка тридесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „РУДЕНЕ“, с площ на имота 9799 /девет хиляди седемстотин деветдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота: 20331.38.33; 20331.38.34;  20331.38.35; 20331.38.30;  20331.38.29;  20331.38.47; 20331.38.24; 20331.38.49; 20331.38.21; 20331.38.32;

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ