Новини

<< Всички новини

[03.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Атидже Асим Максуд и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Айхан Максуд и Гюлнехар Максуд чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-144/03.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот парцел VI /шести/  с планоснимачен  №186  /сто осемдесет и шест/,  кв. 20 /двадесети/ по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №575 от 1973 на ОбНС, с площ за имота от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м, при съседи за имота по скица: от изток – улица, от запад – УПИ /парцел/ I-187  /първи за имот сто осемдесет и седем/, от север - УПИ /парцел/ V-183 / пети за имот сто осемдесет и три/ и от  юг - УПИ /парцел/ VII-188 /седми за имот сто осемдесет и осем/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 115 /сто и петнадесет/ кв.м., МАСИВНА  СГРАДА със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ