Новини

<< Всички новини

[06.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Петър Николов Пенкин и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Щиляна Мангушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-145/03.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  поземлен имот с идентификатор 54184.34.74  /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка тридесет и четири точка седемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение в КККР, местност „ВЛАШКО БЪРДО“, с площ на имота 1613 /хиляда шестстотин и тринадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10, предходен идентификатор: 54184.34.79, номер по предходен план: 034079 при граници и съседи на имота: 54184.34.79 и 54184.37.26.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ