Новини

<< Всички новини

[09.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Орфан Орфанов Саев и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибраим Саитов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-143/03.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот  с планоснимачен  №69 /шестдесет и девет/,  кв. 11 /единадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 и Заповед №298 от 2022 г.  на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 617 /шестстотин и седемнадесет/ кв.м, при съседи за имота по скица: улица, имот  с планоснимачен  №67 /шестдесет и седем/, имот  с планоснимачен  №68 /шестдесет и осем/ и  имот  с планоснимачен  №70 /седемдесет/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ