Новини

<< Всички новини

[14.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Петров Петровичин всички заинтересовани лица, че на 10.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Димитър Петровичин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-150/10.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 18366.25.95 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и пет точка деветдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ДЕБРЕНСКО ПОЛЕ“, с площ на имота 839 /осемстотин тридесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 18366.25.99, 18366.25.98, 18366.25.96, 18366.25.108, 18366.25.94;

2. Поземлен имот с идентификатор 18366.13.9 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „БАДЕМИЦА“, с площ на имота 202 /двеста и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 18366.13.8, 18366.13.6, 18366.13.10, 18366.13.66;

3 Поземлен имот с идентификатор 18366.43.15 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и три точка петнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ПАЛМЕТНАТА“, с площ на имота 300 /триста/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 18366.43.15, 18366.43.11, 18366.43.10, 18366.43.16, 18366.42.273;

4. Поземлен имот с идентификатор 18366.77.32 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и седем точка тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ГОЛЯМА БАРА-ТУМБАТА“, с площ на имота 3724 /три хиляди седемстотин двадесет и четири/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 18366.77.382, 18366.77.63, 18366.77.32, 18366.77.19, 18366.77.18, 18366.77.17, 18366.77.16;

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ