Новини

<< Всички новини

[20.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Идриз Арунов Ахмедов и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Айнур Кърджалиева и Смаил Кърджалиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-154/15.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот  с планоснимачен  №365 /триста шестдесет и пети/, от  кв. 38 /тридесет и осми/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 1265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ –парцел V /пети/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с площ от 6 /шест/ кв.м.; УПИ – парцел VI /шести/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с площ от 58 /петдесет и осем/ кв.м.; УПИ – парцел VII /седми/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с площ от 68 /шестдесет и осем/ кв.м.; УПИ – парцел XII /дванадесети/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с  площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.; УПИ – парцел XIII /тринадесети/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с площ от 563 /петстотин шестдесет и три/ кв.м. и УПИ – парцел XIV /четиринадесети/ от кв. 38 /тридесет и осми/ с площ от 90 /деветдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ