Новини

<< Всички новини

[01.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 30.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джемал Маджир и Айше Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-161/30.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №583 /петстотин осемдесет и три/,  кв. 27 /двадесет и седми/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509/1968 г. и изменен със Заповед №188/28.03.2022 г., с площ за имота от 162 /сто шестдесет и два/ кв.м, ведно с построената в описания поземлен имот ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ