Новини

<< Всички новини

[07.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Коста Киричев и всички заинтересовани лица, че на 06.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Иван Киричев и Емилия Киричева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-163/06.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 43606.9.405 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка четиристотин и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „НЕРЕЗА“, с площ на имота 1227 /хиляда двеста двадесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, при граници и съседи на имота:43606.9.409, 43606.9.404, 43606.9.397, 43606.9.396, 43606.9.629, 43606.9.395, 43606.9.406, 43606.9.408;

2. Поземлен имот с идентификатор 43606.9.140 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто и четиридесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „СВЕТИ ДИМИТЪР“, с площ на имота 551 /петстотин петдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, при граници и съседи на имота:43606.9.225, 43606.9.222, 43606.9.221, 43606.9.185, 43606.9.139, 43606.9.133;

3. Поземлен имот с идентификатор 43606.9.122 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто двадесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „СВ. ГЕОРГИ-КОРИЯТА“, с площ на имота 1279 /хиляда двеста седемдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, при граници и съседи на имота:43606.9.124, 43606.9.123, 43606.9.21, 43606.9.121;

 

 

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ