Новини

<< Всички новини

[12.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Юсмен Хюсеин Ходжа и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Кадифа Дерменджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-165/11.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      поземлен имот с планоснимачен  №545 /петстотин четиридесет и пет/,  кв. 18 /осемнадесет/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509/1968 г. и изменен със Заповед №111/2012 г., с площ за имота от 485 /четиристотин осемдесет и пет/ кв.м.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ