Новини

<< Всички новини

[12.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Исмаил Ахмедов Аньов всички заинтересовани лица, че на 12.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Селим Аньов и Надя Иванова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-166/12.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

- поземлен имот с идентификатор 77222.37.14 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „ЧЕШМЕДЖИК /БАРА/“, с площ на имота 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, (номер по предходен план: 037014), при граници и съседи на имота:77222.37.13, 77222.37.27, 77222.37.15, 77222.37.4.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ