Новини

<< Всички новини

[14.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Хасан Джинов, Мустафа Махмудов и Петър Харисков и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мустафа Мейзин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-172/14.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 24267.17.32 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемнадесет точка тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „МИЗЕРЛЪК АРДИ“, с площ на имота 400 /четиристотин/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, номер по предходен план:017032, при граници и съседи на имота: 24267.17.25, 24267.17.33, 24267.17.30, 24267.17.28, 24267.17.27, 24267.17.52, 24267.17.26;

2. Поземлен имот с идентификатор 24267.79.14 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и девет точка четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КАВАК ДЕРЕ“, с площ на имота 1407 /хиляда четиристотин и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, номер по предходен план:079014, при граници и съседи на имота: 24267.79.328, 24267.79.18, 24267.79.17, 24267.79.16, 24267.79.15, 24267.79.11, 24267.79.13;

3 Поземлен имот с идентификатор 24267.79.21 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и девет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КАВАК ДЕРЕ“, с площ на имота 1902 /хиляда деветстотин и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, номер по предходен план:079021, при граници и съседи на имота: 24267.79.22, 24267.133.26, 24267.79.20, 24267.79.328;

 

4. Поземлен имот с идентификатор 24267.80.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „РАДЕЛЕР“, с площ на имота 342 /триста четиридесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:080008, при граници и съседи на имота: 24267.80.9, 24267.80.10, 24267.82.454, 24267.80.7;

5. Поземлен имот с идентификатор 24267.94.23 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и четири  точка двадесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „СЪРТЛАР“, с площ на имота 951 /деветстотин петдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:094023, при граници и съседи на имота: 24267.94.24, 24267.94.21, 24267.94.22, 24267.93.325;

6. Поземлен имот с идентификатор 24267.102.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и две точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „РАСАВИЦА“, с площ на имота 1045 /хиляда четиридесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7, номер по предходен план:102002, при граници и съседи на имота: 24267.102.357, 24267.102.3, 24267.102.360, 24267.102.1;

7. Поземлен имот с идентификатор 24267.80.12 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет точка дванадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „РАДЕЛЕР“, с площ на имота 1022  /хиляда двадесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:080012, при граници и съседи на имота: 24267.87.338, 24267.82.454, 24267.80.11, 24267.80.456;

8. Поземлен имот с идентификатор 77222.1.6 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка едно точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „МЕЗАРЛЪК ОВАСИ“, с площ на имота 956 /деветстотин петдесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:001006, при граници и съседи на имота: 77222.1.13, 77222.1.7, 77222.125, 77222.1.1, 77222.1.2, 77222.1.3, 77222.1.4, 77222.1.5;

9. Поземлен имот с идентификатор 20331.64.8 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и четири точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ОРМАНА“, с площ на имота 1718 /хиляда седемстотин и осемнадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:064008, при граници и съседи на имота: 20331.64.9, 20331.64.14, 20331.64.15, 20331.64.7, 20331.64.154;

 

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ