Новини

<< Всички новини

[15.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Мустафов Петреликов и Даут Ибрахим Рашид и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим Рушид чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-168/13.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3 /идеална част/ от поземлен имот  с планоснимачен  №204 /двеста и четири/,  кв. 19 /деветнадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ