Новини

<< Всички новини

[18.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Исуф Мустафов Лейков и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Кезме Авдикова, Атидже Бошнакова, Атике Гюльова, Невена Лейкова и  Къдрие Къдриева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-173/14.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот парцел VI /шести/ с планоснимачен  №460 /четиристотин и шестдесет/,  кв. 38 /тридесет и осми/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м, ведно с построената в парцела ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ