Новини

<< Всички новини

[25.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Амиде Бакиева  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-179/22.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3 /една трета/ идеална част от СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв.м., построена в урегулиран  поземлен имот парцел I /първи/  с планоснимачен  №55  /петдесет и пет/,  кв. 23 /двадесет и три/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

 

<< Всички новини | << АРХИВ