Новини

<< Всички новини

[26.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Стефан Георгиев Радев и Злата Георгиева Радева и всички заинтересовани лица, че на 21.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Борислав Наметков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-176/21.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 77222.34.22 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, тридесет и четири, точка, двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ЧЕШМЕДЖИК-БАРА”, с площ от 681 /шестстотин осемдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 034022 /тридесет и четири хиляди и двадесет и втори/ при съседи за имота: идентификатор 77222.34.24, 77222.34.21, 77222.34.2, 77222.34.1, 77222.34.25, съгласно скица № 15-776947/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/22.05.1995г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 0. 681 /нула декара и шестстотин осемдесет и един квадратни метра/ декара, шеста категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “ЧЕШМЕДЖИК-БАРА”,, представляваща имот № 034022 /тридесет и четири хиляди и двадесет и втори/  по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 034001 нива на наследници на Халил Аки Чауш, № 034002 нива на наследници на Хасан Хаки Чауш, № 034021 нива на Хюсеин Ахмедов Аньов, № 034024 полски път на община Гърмен, № 034025 полски път на община Гърмен;

2. Поземлен имот с идентификатор 77222.55.21 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и пет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “КАРААЧЛЪК”, с площ от 2718 /две хиляди седемстотин и осемнадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, с номер по предходен план 055021 /петдесет и пет хиляди и двадесет и първи/ при съседи за имота: идентификатор 77222.55.20, 77222.55.19, 77222.55.26, 77222.55.25, 77222.55.24, 77222.55.22, съгласно скица № 15-776948/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/17.08.1994г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 2. 718 /два декара и седемстотин и осемнадесет квадратни метра/ декара, седма категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “КАРААЧЛЪК” представляваща имот № 055021 /петдесет и пет хиляди и двадесет и първи/  по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 055026 нива на наследници на Идриз Арунов Ахмедов, № 055020 нива на наследници на Шефкет Салиев Кърджалиев, № 055 022 нива на община Гърмен, № 055024 нива на Ракип Юсеинов Сюлейманов, № 055025 нива на наследници на Арун Хасимов Мурадов;

3. Поземлен имот с идентификатор 77222.65.24 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шестдесет и пет, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ТОЙ ТЕПЕ”, с площ от 3505 /три хиляди петстотин и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, с номер по предходен план 065024 /шестдесет и пет хиляди и двадесет и четвърти/ при съседи за имота: идентификатор 77222.65.25, 77222.65.117, 77222.65.23, 77222.65.19, съгласно скица № 15-776951/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/17.08.1994г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 3. 505 /три декара и петстотин и пет квадратни метра/ декара, седма категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “ТОЙ ТЕПЕ”, представляваща имот № 065024 /шестдесет и пет хиляди и двадесет и четвърти/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 065019 нива на община Гърмен, № 065025 нива на наследници на Шефкет Салиев Кърджалиев, № 000117 дере на община Гърмен, № 065023 нива на наследници на Рафие Мехмедова Юсеинова;

4. Поземлен имот с идентификатор 24267.131.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто тридесет и едно, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ТАРТАНИЦА”, с площ от 1898 /хиляда осемстотин деветдесет и осем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 131008 /сто тридесет и една хиляди и осми/ при съседи за имота: идентификатор 24267.131.391, 24267.131.15, 24267.131.14, 24267.131.9, 24267.131.7, съгласно скица № 15-776952/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6422/07.12.1996г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 1. 898 /един декар и осемстетин деветдесет и осем квадратни метра/ декара, 6 /шеста/, категория, находяща се в землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград в местността “ТАРТАНИЦА” представляваща имот № 131008 /сто тридесет и една хиляди и осми/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 131014 нива на Ракип Ракипов Имамов, № 131015 нива на Зорка Димитрова Хорозова, № 131007 нива на Мусеин Саамиев Чаущев и др., № 000391 полски път на община Гърмен, №  131009 нива на Тома Георгиев Хорозов;

5. Поземлен имот с идентификатор 24267.129.50 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и девет, точка, петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ТАРТАНИЦА”, с площ от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 129050 /сто двадесет и девет хиляди и петдесети/ при съседи за имота: идентификатор 24267.129.51, 24267.129.24, 24267.129.25, 24267.129.49, 24267.131.415, съгласно скица № 15-776953/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6422/07.12.1996г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 0. 951 /нула декара деветстотин петдесет и един квадратни метра/ декара, 6 /шеста/, категория, находяща се в землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград в местността “ТАРТАНИЦА” представляваща имот № 129050 /сто двадесет и девет хиляди и петдесети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 000415 полски път на община Гърмен, №  129051 нива на Държавен поземлен фонд, № 129024 нива на Дуан Ибраим Мурад и др., № 129025 нива на наследници на Халил Хасимов Мурадов, № 129049 нива на наследници на Атидже Саид Асипова;

6. Поземлен имот с идентификатор 24267.61.27 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, шестдесет и едно, точка, двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “КАЙНАРДЖЕ”, с площ от 102 /сто и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 061027 /шестдесет и една хиляди и двадесет и седми/ при съседи за имота: идентификатор 24267.61.26, 24267.61.289, 24267.61.25, 24267.61.29, 24267.61.28, 24267.61.319 съгласно скица № 15-776956/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6422Д/23.07.1997г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 0. 102 /нула декара и сто и два квадратни метра/ декара, 6 /шеста/, категория, находяща се в землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград в местността “КАЙНАРДЖЕ”, представляваща имот № 061027 /шестдесет и една хиляди и двадесет и седми/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 061028 нива на наследници на Стоян Николов Кехайов, № 061025 нива на Гита Димитрова Малинова и др. ,№ 061026 нива на наследници на Димитър Костадинов Малинов, № 000289 полски път на община Гърмен,, № 000319 полски път на община Гърмен;

7. Поземлен имот с идентификатор 77222.10.6 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, десет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ЕНМИШ КАВАК”, с площ от 968 /деветстотин шестдесет и осем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 010006 /десет хиляди и шести/ при съседи за имота: идентификатор 77222.10.5, 77222.10.7, 77222.10.147, 77222.10.1, съгласно скица № 15-776957/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/22.05.1995г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 0. 968 /нула декара и деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/ декара, шеста категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “ЕНМИШ КАВАК”, представляваща имот № 010006 /десет хиляди и шести/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 000147 полски път на община Гърмен, № 010005 нива на Хамид Неджипов Бошнаков, № 010001 нива на Неджип Джелял Бошнак, № 010007 нива на Ферад Реджепов Стамболиев и др.;

8. Поземлен имот с идентификатор 77222.11.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, единадесет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “АРАПКА”, с площ от 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 011005 /единадесет хиляди и пети/ при съседи за имота: идентификатор 77222.11.4, 77222.11.13, 77222.11.32, 77222.11.6, 77222.11.139, съгласно скица № 15-776960/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/22.05.1995г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 0. 974 /нула декара и деветстотин седемдесет и четири квадратни метра/ декара, шеста категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “АРАПКА”, представляваща имот № 011005 /единадесет хиляди и пети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 011013 нива на наследници на Идриз Арунов Ахмедов, № 011032 полски път на община Гърмен, № 011006 нива на наследници на Мехмед Ариф Зюрап, № 000139 полски път на община Гърмен, № 011004 нива на наследници на Неджип Халилов Хайрушев и др.;

9. Поземлен имот с идентификатор 77222.18.8 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, осемнадесет, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “КЪРМАЗИЛЪК”, с площ от 1490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, с номер по предходен план 018008 /осемнадесет хиляди и осми/ при съседи за имота: идентификатор 77222.17.87, 77222.18.159, 77222.18.7, 77222.18.1, съгласно скица № 15-776961/12.07.2022г., издадена от СГКК – Благоевград при АГКК – София, който имот е описан в Решение № 6328/22.05.1995г. на Общинска служба „Земеделие” – с. Гърмен, като Нива с площ от 1. 490 /един декар и четиристотин и деветдесет квадратни метра/ декара, шеста категория, находяща се в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград в местността “КЪРМАЗИЛЪК”, представляваща имот № 018008 /осемнадесет хиляди и осми/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 000159 полски път на община Гърмен, № 000087 дере на община Гърмен, № 018001 нива на Наил Адил Мурад и др., № 018007 нива на наследници на Мехмед Салиев Ахмедов.;

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ