Новини

<< Всички новини

[27.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  Мустафа Питарев и Сане Питарева и всички заинтересовани лица, че на 25.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фикрие Питарева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-181/25.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 97 /деветдесет и седем/ кв.м., с разгъната площ от 194 /сто деветдесет и четири/ кв.м., построена в южната част на урегулиран  поземлен имот V /парцел пети/, с планоснимачен  №521 /петстотин двадесет и един /,  кв. 44 /четиридесет и четири/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №237/2001 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ