Новини

<< Всички новини

[27.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фаик Асанов Халилов и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фикри Халил чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-183/26.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №9 /девет /,  кв. 8 /осем/, който участва в образуването на УПИ /парцел/ IX /девети/ от квартал 8 /осми/  по сега действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №509/1968 г. и на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м., ведно със застроената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърм

<< Всички новини | << АРХИВ