Новини

<< Всички новини

[02.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кирил Ангелов Боздев и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Калинка Кокошарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-189/02.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесети/, планоснимачен №268 /двеста шестдесет и осем/, кв. 13 /тринадесети/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, ведно с постраоената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв. м. и второстепенна сграда /навес/ със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

                             

<< Всички новини | << АРХИВ