Новини

<< Всички новини

[03.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мурад Мурадов Исмаилов и всички заинтересовани лица, че на 03.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мурад Мурад чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-192/03.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 1/4 /една четвърт / идеална част от:

            1.Поземлен имот с идентификатор -  24267.88.9 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка осемдесет и осем  точка  девет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ЧАМ ТАРЛА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1430/  хиляда четиристотин и тридесет /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  088009 /осемдесет и осем   хиляди и девет /.

            2.Поземлен имот с идентификатор -  24267.107.5 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто и седем  точка  пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ РАСТАВИЦА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1901/  хиляда деветстотин и един /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 7/седма/, номер по предходен план  107005 /сто и седем   хиляди и пет /.

3.Поземлен имот с идентификатор -  24267.78.8 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка седемдесет и осем  точка  осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ КАВАК ДЕРЕ “ с трайно предназначение на територията  "ЛИВАДА"  с площ 1422/  хиляда четиристотин двадесет и два /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 7 /седма/, номер по предходен план  078008 /седемдесет и осем   хиляди и осем /.

4.Поземлен имот с идентификатор -  24267.63.2 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка шестдесет и три  точка  две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ БАТЪК ТЪРЛА “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 3285/ три хиляди двеста осемдесет и пет /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план  063002 /шестдесет и три хиляди и две /.

5.Поземлен имот с идентификатор -  24267.41.11 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка четиридесет и едно  точка  единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ МУРТНИЦА “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 6651/ шест хиляди шестстотин петдесет и един  /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план  041011 /четиридесет и една хиляди и единадесет /.

6.Поземлен имот с идентификатор -  24267.117.4 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто и седемнадесет   точка  четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ СЪРТЛАР“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1426/  хиляда четиристотин двадесет и шест /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  117004 /сто и седемнадесет хиляди и четири /.

7.Поземлен имот с идентификатор -  24267.18.43 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка осемнадесет   точка  четиридесет и три / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ БАИР АРДИ “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1502/  хиляда петстотин и два /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  018043 /сто и седемнадесет хиляди и четири /.

8.Поземлен имот с идентификатор -  24267.20.16 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка двадесет   точка  шестнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ МИЗЕРЛЪК АРДИ “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1426/  хиляда четиристотин двадесет и шест  /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/,  номер по предходен план  020016 / двадесет хиляди и шестнадесет /.

9.Поземлен имот с идентификатор -  24267.39.11 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка тридесет и девет   точка  единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ЧАНЪС “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1074/  хиляда седемдесет и четири  /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  039011/ тридесет и девет хиляди и единадесет /.

10.Поземлен имот с идентификатор -  24267.52.7 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и две точка  седем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ЧАНЪС “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 2871/  две хиляди осемстотин седемдесет и един/квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  052007/ петдесет и две хиляди и седем /.

11.Поземлен имот с идентификатор -  24267.53.14 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и три точка  четиринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ АЙВАЗ ТУМБА “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1098/хиляда деветдесет и осем /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 7/седма/, номер по предходен план  053014/ петдесет и три хиляди и четиринадесет /.

12.Поземлен имот с идентификатор -  24267.53.18 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и три точка  осемнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ АЙВАЗ ТУМБА “ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1330/хиляда триста и тридесет /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 7/седма/, номер по предходен план  053018/ петдесет и три хиляди и осемнадесет /.

13.Поземлен имот с идентификатор -  24267.67.15 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка шестдесет и седем точка  петнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ОРТА ЙОЛ 1“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1426/хиляда четиристотин двадесет и шест /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  067015/ шестдесет и седем  хиляди и петнадесет /.

14.Поземлен имот с идентификатор -  24267.58.17 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и осем точка  седемнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ОРТА ЙОЛ 1“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 341/триста четиридесет и един /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  058017/ петдесет и осем  хиляди и седемнадесет /.

15.Поземлен имот с идентификатор -  24267.126.52 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто двадесет и шест  точка  петдесет и две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ОРТА ЙОЛ 3“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 2853 /две хиляди осемстотин петдесет и три /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  126052/ сто двадесет и шест хиляди   петдесет и две /.

16.Поземлен имот с идентификатор -  24267.57.2 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и седем точка  две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ КАЙНАРДЖЕ“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1417/хиляда четиристотин и седемнадесет /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  057002/ петдесет и седем хиляди и две/.

17.Поземлен имот с идентификатор -  24267.56.24 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка петдесет и седем точка  двадесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ КАЙНАРДЖЕ“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1003/хиляда и три /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  056024/ петдесет и шест хиляди двадесет и четири/.

18.Поземлен имот с идентификатор -  24267.37.5 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка тридесет и седем точка  пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ОРМАНА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 7601/ седем хиляди шестстотин и един  /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  037005/ тридесет и седем хиляди и пет/.

19.Поземлен имот с идентификатор -  24267.37.1 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка тридесет и седем точка  едно/,по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ ОРМАНА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1901/ хиляда деветстотин и един  /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  037001/ тридесет и седем хиляди и едно/.

20.Поземлен имот с идентификатор -  24267.127.2 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто двадесет и седем  точка  две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ АЗМАКА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 4752/  четири хиляди седемстотин петдесет и два /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  127002 /сто двадесет и седем   хиляди и две /.

21.Поземлен имот с идентификатор -  24267.123.1 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто двадесет и три  точка  едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ АЗМАКА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1427/  хиляда четиристотин двадесет и седем /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  123001 /сто двадесет и три   хиляди и едно /.

22.Поземлен имот с идентификатор -  24267.125.12 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и седем  точка сто двадесет и пет  точка  дванадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село с.Дъбница,  община Гърмен ,обл.Благоевград,  одобрени със Заповед № РД-18-1661 /27.09.2018год. на Изпълнителния Директор на АГКК , с адрес на поземления имот местност  „ АЗМАКА“ с трайно предназначение на територията  "НИВА"  с площ 1903/  хиляда деветстотин и три /квадратни метра, трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 6/шеста/, номер по предходен план  125012 /сто двадесет и пет   хиляди и дванадесет /.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ