Новини

<< Всички новини

[10.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Азиз Фетта и Назифе Фетта чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-201/10.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 /една втора/ идеална част/ от имот планоснимачен №239/двеста тридесет и девет/, кв. 14 /четиринадесет/, по утвърдения със Заповед №14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. м., който имот с цялата си площ участва в образуването на УПИ VІ /шест/, кв. 14.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ