Новини

<< Всички новини

[15.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Стоян Топалов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-202/10.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

530/1450 /петстотин и тридесет  върху хиляда четиристотин и петдесет/ идеални части от поземлен имот парцел I /първи/  с планоснимачен  №398 /триста деветдесет и осем/,  кв. 43 /четиридесет и три/ по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №2 от 1993 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ