Новини

<< Всички новини

[05.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Николай Крушовски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-185/27.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с идентификатор 37472.33.18 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка тридесет и три точка осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „МИЛИВАДА“, с площ на имота 10582 /десет хиляди петстотин осемдесет и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: 10.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ