Новини

<< Всички новини

[24.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Александър Огнянов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-208/17.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. построена в поземлен имот с идентификатор 47408.46.55 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка петдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот местност „ПАДАРКА“, с площ за имота от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 9, (номер по предходен план: 046055), при съседи:47408.46.54, 47408.46.23, 47408.46.78, 47408.46.74.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ