Новини

<< Всички новини

[24.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсеин Илязов Козов и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Асан Козов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-211/22.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

240/700 /двеста и четиридесет върху седемстотин/ идеални части от поземлен имот парцел I /първи/ с планоснимачен  №555 /петстотин петдесет и пет/,  кв. 3 /трети/ по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №575 от 1973 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 700 /седемстотин / кв.м, при съседи за имота по скица: от запад – улица, от север – край на регулация, от изток – улица и от юг – УПИ  II /парцел втори/ неидентифициран.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.           

<< Всички новини | << АРХИВ