Новини

<< Всички новини

[24.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алибикир Алим Алим и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Фирие Кичукова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-212/23.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен  имот парцел  XXXI  /тридесет и първи/ отреден за имот с планоснимачен  №434 /четиристотин тридесет и четири/,  кв. 31  /тридесет и първи/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №237 от 2001 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за целия имот от 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м, ведно с построените в описания имот сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 67 /шестдесет и седем / кв.м.  и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от  107 /сто и седем/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ