Новини

<< Всички новини

[29.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Йордан Томов Бусаров и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Руса Бусарова, Йордан Бусаров и Елена Лазарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-209/19.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

           поземлен имот с идентификатор 18366.21.33 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и едно точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед РД-18-299/13.05.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност “РЕШМАНИЦА”, с площ от 929 /деветстотин двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория: 5 /пета/, с номер по предходен план 021033 /нула, двадесет и една хиляди и тридесет и три/ при съседи за имота: 18366.21.21, 18366.21.35, 18366.21.30, 18366.22.362, 18366.21.20.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ