Новини

<< Всички новини

[31.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Михаил Маринов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-215/26.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          УПИ /парцел/ XXV /двадесет и пети/, с планоснимачен  №226 /двеста двадесет и шест/, кв. 10 /десет/, по сега действащия дворищно-регулационен плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №10/1998 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 206 /двеста и шест/ кв.м. и

          УПИ /парцел/ III /трети/, с планоснимачен  №207 /двеста и седем/, кв. 10 /десет/, по сега действащия дворищно-регулационен плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №10/1998 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 173 /сто седемдесет и три/ кв.м., ведно със застроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 91 /деветдесет и един/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ